ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซท์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซท์ของ ไทเกอร์ปาล์ม (Tiger Balm) ประเทศไทย (“เว็บไซท์”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้เว็บไซท์นี้

เว็บไซท์นี้นำเสนอต่อท่านโดยบริษัท Haw Par Healthcare Limited (“เอชพีเอช”) โดยเงื่อนไขว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศต่างๆต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ซึ่งการใช้เว็บไซท์นี้ของท่านก่อให้เกิดสัญญาในทุกข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศต่างๆ

ซึ่งท่านตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และในกรณีที่เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้ขัดกับข้อตกลงเพิ่มเติม ข้อตกลงเพิ่มเติมจะเป็นตัวควบคุมขอบเขตของการขัดกันนั้น

เอชพีเอชสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่เสนอไว้ภายใต้เว็บไซท์นี้ และโดยปกติแล้ว เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อตกลงเหล่านี้เพื่อที่จะยืนยันการยอมกระทำตามในข้อตกลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ถือเป็นการอ้างคำแนะนำทางสุขภาพ

เอชพีเอชเสนอเว็บไซท์นี้เพื่อเป็นการบริการและไม่ได้อ้างคำแนะนำทางสุขภาพในเนื้อหาแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นการเสนอไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น การให้ข้อมูลดังกล่าวไม่มีเจตนาที่จะแทนที่คำแนะนำและการดูแลของแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

อนุญาตให้ใช้

เอชพีเอชจำกัดการอนุญาตให้ท่านเพียงการเข้าถึงเว็บไซท์นี้และการใช้เพื่อตนเองเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการดาวน์โหลด (นอกไปจากการแคชชิ่งข้อมูลในแต่ละหน้า (page caching)) การแก้ไข ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซท์นี้ นอกจากได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอชพีเอช การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการอนุญาตให้นำไปใช้ในการขาย (resale) หรือการใช้เว็บไซท์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซท์เพื่อการค้า

การกระทำที่ถูกห้ามเป็นกรณีพิเศษมีดังต่อไปนี้:

·       การรวบรวมหรือใช้ข้อมูล, รายชื่อ, คำอธิบาย, หรือราคาของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซท์;

·       การใช้เว็บไซท์นี้หรือข้อมูลของเว็บไซท์เพื่อการลอกแบบ;

·       การดาวน์โหลดหรือคัดลอกบัญชีข้อมูล หรือ;

·       การขุดเจาะข้อมูล, หรือการใช้เครื่องมือ, อุปกรณ์, โปรแกรมหุ่นยนตร์ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมหรือสกัดเอาข้อมูล

ทุกส่วนของเว็บไซท์นี้ไม่สามารถที่จะถูกทำซ้ำ ลอกเลียน คัดลอก ขาย ขายซ้ำ เยี่ยมชม หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ท่านจะไม่ทำการเฟรม (frame) หรือใช้เทคนิคการเฟรมมิ่ง (framing) ในการแนบเครื่องหมายการค้าใดๆ (รวมแต่ไม่จำกัดถึง “TIGER BALM” และที่ดัดแปลง) โลโก้ หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของ (รวมถึง รูปภาพ ข้อความ การจัดวางหน้า หรือฟอร์ม) ของเอชพีเอชและบริษัทในเครือโดยไม่ได้รับการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะไม่ใช้ เมต้า แท็ก (meta tags) หรือข้อความซ่อนเร้นใดๆที่ใช้ประโยชน์จากชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเอชพีเอช หรือ บริษัทในเครือ (รวมแต่ไม่จำกัดถึง “TIGER BALM” และที่ดัดแปลง) โดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอชพีเอช ทั้งนี้การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการทำให้สิ้นสุดการอนุญาตหรือความยินยอมที่ เอชพีเอช ได้ให้ไว้

ท่านได้รับการอนุญาต โดยถูกจำกัด เพิกถอนได้ และไม่เป็นสิทธิโดยเฉพาะ ที่จะสร้าง การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper link) ไปยังหน้าต้อนรับ (welcome page) ของ เอสพี เอส ตราบเท่าที่การเชื่อมโยงนั้น ไม่แสดงถึง เอชพีเอช (HPH)  หรือบริษัทในเครือ หรือ สินค้าหรือบริการของบริษัทโดยเท็จ ทำให้สำคัญผิด หรือเป็นไปในทางเสื่อมเสีย หรือทำให้เป็นที่รังเกียจ ท่านจะไม่ใช้โลโก้ของเอชพีเอช (HPH)  หรือรูปภาพแสดงความเป็นเจ้าของใดๆหรือเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโดยไม่ได้รับการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การปฎิบัติของผู้ใช้

ท่านจะไม่ใช้เว็บไซท์ในทางใดๆอันจะก่อให้หรืออาจก่อให้เกิดการรบกวน ความเสียหาย หรือ ความบกพร่อง ต่อเว็บไซท์หรือการเข้าสู่เว็บไซท์ในทางใดๆก็ตาม

ท่านเข้าใจว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารทางอิเลคโทรนิคและเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านได้ส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมาที่เราและท่านจะใช้เว็บไซท์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

บางส่วนของเว็บไซท์จะยินยอมให้ท่านส่งต่อข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ไปยังผู้รับที่ท่านกำหนด ในการใช้คุณสมบัติพิเศษนี้ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้รับในการส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์นั้น

หากท่านทำการประกาศ (post) หรือใส่ข้อมูลเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง (upload) ท่านจะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นไม่ผิดกฎหมาย ลามก ดูถูก ข่มขู่ ให้ร้าย ละเมิดความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่เป็นการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรือไม่บรรจุหรือประกอบด้วยซอร์ฟแวร์ไวรัส การรณรงค์ทางการเมือง การชักจูงทางการค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายปริมาณมหาศาล หรือขยะไปรษณีย์อิเลคโทรนิคในรูปแบบใดๆก็ตาม

การก่อกวนไม่ว่าจะในลักษณะหรือรูปแบบใดๆบนเว็บไซท์ รวมถึงทางจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรือการพูดคุย หรือโดยภาษาลามกหรือดูถูกนั้นต้องห้ามอย่างเด็ดขาด การปลอมตนเป็นบุคคลอื่น รวมถึง พนักงานของเอชพีเอช (HPH)  โฮส (host) ผู้แทน หรือสมาชิกอื่นหรือผู้เข้าชมบนเว็บไซท์นั้นต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ท่านจะไม่ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง (upload) แจกจ่าย หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซท์ในเนื้อหาซึ่งเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท, ให้ร้าย, ลามก,  ขมขู่, ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิการเผยแพร่, ดูถูก, ผิดกฎหมาย, น่ารังเกียจ, หรือการสนับสนุนหรือการก่อให้เกิดความผิดทางอาญา, การละเมิดสิทธิของผู้ใดหรือการก่อให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายใดๆ ท่านจะไม่ท่านจะไม่ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง (upload) เนื้อหาทางการค้าบนเว็บไซท์หรือใช้เว็บไซท์เพื่อชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมหรือเข้าเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์ (online) ทางการค้าหรือ องค์กรใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซท์นี้ รวมแต่ไม่จำกัดถึง อักษร, การออกแบบ, รูปภาพ, อินเทอเฟส (interface), เครื่องหมาย, การเลือกสรรและการจัดเตรียม, เป็นลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของเอชพีเอช (HPH) และผู้ให้อนุญาต

เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ชื่อทางการค้า ทั้งหลาย (รวมแต่ไม่จำกัดถึง “ไทเกอร์ปาล์ม” (Tiger Balm) และที่ดัดแปลง) เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่เป็นของเอชพีเอช (HPH) หรือเจ้าของบุคคลอื่นๆที่ได้ให้สิทธิและอนุญาตให้เอชพีเอช (HPH) ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

สิทธิทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสงวนไว้สำหรับเอชพีเอช (HPH) และผู้อนุญาตเท่านั้น

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ผู้ใช้เว็บไซท์นี้อาจได้รับการอนุญาตให้โพส (post) บททดสอบวิจารณ์, ความเห็นและเนื้อหาอื่น, ส่งการติดต่อสื่อสาร, และการเสนอคำแนะนำ, ความคิด, ความเห็น, หรือข้อมูลอื่น, แต่เราสงวนสิทธิ (แต่ไม่ใช่หน้าที่) ที่จะลบหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆก็ตาม

หากท่านทำการโพส (post) เนื้อหาหรือข้อมูล, ท่านแสดงและรับรองว่า

1) ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสิทธิทั้งหลายในเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านโพส (post)

2) เนื้อหาและข้อมูลนั้นถูกต้อง

3) การใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านจัดหานั้นไม่เป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใด (รวมถึงว่าเนื้อหาและข้อมูลนั้นไม่เป็นการให้ร้าย)

ท่านได้ให้สิทธิเอชพีเอช (HPH) และบริษัทในเครือทั่วโลก ในสิทธิที่จะ เป็นการตลอดไป, เพิกถอนไม่ได้, แก้ไข, ดัดแปลง, เผยแพร่, แปลง, สร้างงานดัดแปลง, แจกจ่าย, และแสดง เนื้อหาและข้อมูลได้ทั่วโลกโดยผ่านทางสื่อใดๆ (ไม่ว่าที่เป็นที่รู้จักในตอนนี้และคิดค้นได้ในอนาคต) และสิทธิที่จะใช้ชื่อที่ท่านเสนอซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานั้น

ท่านสละสิทธิที่จะได้รับการระบุว่าเป็นผู้สร้างเนื้อหาเช่นว่านั้นสิทธิที่จะคัดค้านการถูกวิจารณ์ในแง่ลบในเนื้อหานั้น

ท่านตกลงที่จะทำการใดๆก็ตามที่จำเป็นตามที่เอชพีเอช (HPH) เรียกร้องเพื่อให้การให้สิทธิต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการสมบูรณ์ รวมถึงการลงนามในเอกสารหรือตราสารต่างๆ

เอชพีเอช (HPH) ไม่และไม่สามารถตรวจสอบการติดต่อสื่อสารและข้อมูลทุกอย่างที่โพส (post) หรือสร้างขึ้นมา โดยผู้ใช้ที่เข้ามาในเว็บไซท์ และเอชพีเอช (HPH) ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาต่างๆของการติดต่อสื่อสารและข้อมูลนั้น ท่านรับทราบว่า การที่เอชพีเอช (HPH) ได้จัดให้ท่านสามารถทำการดูและแจกจ่ายเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้บนเว็บไซท์นั้น เอชพีเอช (HPH) ทำหน้าที่เป็นเพียงท่อผ่าน (passive conduit) การแจกจ่ายนั้น และจะไม่รับผิดชอบหน้าที่หรือความรับผิดใดๆในกิจกรรมหรือเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนเว็บไซท์

เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่ท่านถ่ายทอด, ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง (upload), หรือ โพส (post) ลงบนเว็บไซท์นี้ จะไม่ถือเป็นความลับและถูกถือครองเป็นเจ้าของ และเอชพีเอช (HPH) จะไม่มีหน้าที่ในเรื่องเช่นว่านั้น เอชพีเอช (HPH) และผู้ได้รับการแต่งตั้งจะสามารถทำการคัดลอก, เปิดเผย, แจกจ่าย, รวมเข้าด้วยกัน, และใช้การติดต่อสื่อสารและข้อมูลทั้งหมด, รูปภาพ, เสียง, ข้อความ, และสิ่งอื่นๆ ที่รวมเข้าด้วยกันในเว็บไซท์นั้นเพื่อการใดๆไม่ว่าจะเป็นทางการค้าหรือไม่ใช่ทางการค้า

เอชพีเอช (HPH) สงวนสิทธิที่จะปฎิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซท์นี้กับบุคคลใดๆโดยเฉพาะ หรือขัดขวางการเข้าถึงจากที่อยู่อินเตอร์เนตใดๆ โดยเฉพาะมายังเว็บไซท์นี้ ในทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในกรณีใดๆก็ตาม

การแจ้งและวิธีการเรียกร้องสิทธิการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์

เอชพีเอช (HPH) เคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราเรียกร้องให้ผู้ใช้และผู้เข้าชมปฎิบัติเช่นเดียวกัน หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกคัดลอกในทางใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งรายละเอียดโดยสมบูรณ์ให้เอชพีเอช (HPH) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้ใน ส่วน IXA พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของ สิงคโปร์ หมวดที่ 63 เพื่อยื่นต่อตัวแทนแต่งตั้งของเอชพีเอช (HPH) ดังต่อไปนี้:

ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) Haw Par Healthcare Ltd. ที่ 401 คอมมอนเวลท์ ไดรฟ์, #03-03 เฮา พา เทคโนเซนเตอร์, ประเทศสิงคโปร์ 149598 โทรศัพท์: (65) 6337 9102 โทรสาร: (65) 6262 3436 อีเมลล์: [email protected]

เอชพีเอช (HPH) จะดำเนินการประกาศแจ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศสิงคโปร์ , กฎหมายอื่น และข้อตกลงการใช้นี้ การแจ้งใดๆที่ไม่ได้ปฎิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกปฎิเสธ

เมื่อได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เอชพีเอช (HPH) จะดำเนินการขั้นต่อไปโดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกับลักษณะของข้อกล่าวหาของการฝ่าฝืนที่บรรยายไว้ในการแจ้งนั้น ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ประเทศสิงคโปร์ที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการเครือข่าย (network service providers)

หมายเหตุสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นนั้นมีไว้เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อการแจ้ง HAW PAR HEALTHCARE ในกรณีที่ท่านอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น คำถามอื่นๆทั้งหมด เช่นคำถามซึ่งเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว จะไม่ได้รับการตอบผ่านทางขั้นตอนนี้

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์

ในกรณีที่ราคาสินค้าหรือบริการของเอชพีเอช (HPH) ที่ลงรายการไว้โดยระบุราคาไม่ถูกต้องนั้นเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ หรือการผิดพลาดของข้อมูลราคาที่ได้รับมาจากผู้จัดหาสินค้า เอชพีเอช (HPH) มีสิทธิที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อใดๆที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ลงรายการผิดนั้น สินค้า เอชพีเอช (HPH) มีสิทธิที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อใดๆไม่ว่ารายการสั่งซื้อนั้นจะได้รับการยืนยันและบัตรเครดิตได้รับการตัดบัญชีไปแล้วหรือไม่ หากบัตรเครดิตของท่านได้ถูกตัดบัญชีเพื่อการซื้อนั้นแล้วและรายการสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ทางเอชพีเอช (HPH) จะทำการออกเครดิตคืนให้ในบัญชีบัตรเครดิตของท่านเท่ากับราคาที่ผิดพลาดนั้น

การเชื่อมโยง (link) ไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซท์นี้อาจบรรจุการเชื่อมโยง (hyperlink) ไปยังเว็บไซท์อื่นที่เอชพีเอช (HPH) ไม่ได้เป็นผู้ดูแล การเชื่อมโยง (hyperlink) ไปยังเว็บไซท์อื่นนั้นได้ถูกบรรจุไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ท่านต้องรับความเสี่ยงในการใช้และเข้าถึงเว็บไซท์ที่ถูกเชื่อมโยงนั้นด้วยตัวท่านเอง เอชพีเอช (HPH) จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซท์เหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการเข้าไปยังเว็บไซท์ดังกล่าว การเชื่อมโยงทั้งหมดไม่ถือว่า และจะไม่ถูกถือโดยปริยายว่าเป็นการรับรอง หรือการอนุมัติเนื้อหาใดๆ หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซท์ หรือกิจกรรมของผู้คน, องค์กร, และ/หรือ หรือธุรกิจที่รับผิดชอบเว็บไซท์เหล่านั้น

เอชพีเอช (HPH) สงวนสิทธิที่จะทำให้การเชื่อมโยงหรือ frames ของเว็บไซท์นี้ไม่สามารถใช้ได้ และปฎิเสธความรับผิดชอบใดๆในเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซท์อื่นๆที่สามารถเข้าถึงมายังเว็บไซท์นี้หรือจากเว็บไซท์นี้ได้

ข้อปฎิเสธความรับผิด

เว็บไซท์นี้และข้อมูล, บริการ, และสินค้าในเว็บไซท์, รวมแต่ไม่จำกัดถึง, ข้อความ, รูปภาพ, รายการสินค้า, ข่าว, บทความ และการเชื่อมโยง ได้ถูกจัดไว้ “ตามสภาพ” และปราศจากการรับประกันประเภทใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการยินยอมอย่างเต็มที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: (ก) Haw Par Healthcare Ltd. ปฎิเสธการรับประกันทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันความพอใจในคุณภาพ, ความสามารถทางการค้า และหรือ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ, การไม่ฝ่าฝืน, การปราศจากคอมพิวเตอร์ไวรัสหรือการเข้ารหัสที่หวังผลร้ายอื่นๆ, และการรับประกันที่เกิดจากแนวทางการจัดการและแนวทางการดำเนินการ; (ข) การรับประกันโดยปริยายในส่วนของ Haw Par Healthcare Ltd. ได้ถูกปฎิเสธอย่างชัดเจน; (ค) Haw Par Healthcare Ltd. ไม่ยืนยันและรับรองว่าฟังชั่น (function) ที่บรรจุในเว็บไซท์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีข้อผิดพลาด และความบกพร่องนั้นจะถูกแก้ไข, หรือเว็บไซท์นี้หรือ เซิร์ฟเวอร์ (server) ที่ทำให้เว็บไซท์นี้ใช้ประโยชน์ได้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ; (ง) Haw Par Healthcare Ltd. ไม่ให้การรับประกันใดๆหรือรับรองการใช้ข้อมูลในเว็บไซท์นี้ในความสมบูรณ์, ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, ความเพียงพอ, ความเป็นประโยชน์, ความเที่ยงตรง, ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

เอชพีเอช (HPH) ไม่ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหลายในเว็บไซท์นี้เหมาะสมหรือมีไว้ใช้ในสถานที่อื่นนอกไปจากประเทศสิงคโปร์ การเข้าถึงจาก อณาเขตที่เนื้อหาข้อมูลเหล่านี้เป็นการผิดกฎหมายนั้นถูกห้ามโดยเด็ดขาด หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซท์นี้จากที่อื่นนอกประเทศสิงคโปร์ ท่านเป็นผู้เริ่มกระทำการนั้นเองและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นนั้นด้วยตนเอง

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นการครอบคลุมเนื้อหาในการอนุญาตทั้งหมด HAW PAR HEALTHCARE จะไม่รับผิดชอบใน การขาดกำไร, มูลค่า, เงินสะสมในอนาคต, โดยทางตรง, โดยทางอ้อม, โดยพิเศษ, การลงโทษ, โดยความไม่ตั้งใจ, การตักเตือน หรือผลกระทบ, ความเสียหาย, หรือความเสียหายอื่นใดก็ตาม แม้แต่ในกรณีที่ HAW PAR HEALTHCARE ได้มีการแนะนำไว้ก่อนแล้วถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นโดยการทำสัญญา, โดยประมาท, หรือโดยสมมุติฐานอื่นๆ, ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้, การไร้ความสามารถที่ที่จะใช้, ประสิทธิภาพของข้อมูล, การบริการ, สินค้า, และสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในเว็บไซท์นี้

ท่านได้ตกลงว่า HAW PAR HEALTHCARE จะไม่ต้องรับผิดใดๆในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความสูญเสียใดๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งเป็นผลมาจาก (ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม) หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซท์นี้ โดยรวมแต่ไม่จำกัดถึงการเรียกร้องค่าเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากการไว้วางใจหรือเนื้อหาใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซท์นี้

ค่าชดเชย

ท่านตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชย, ป้องกัน, ไม่ทำอันตรายใดๆต่อ เอชพีเอช (HPH) , พนักงาน, ผู้จัดการ, ลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้ได้รับอนุญาต, และผู้จัดหาสินค้า (เรียกรวมกันว่า “ผู้จัดหา”) จากและต่อความสูญเสียทั้งหลาย, ค่าใช้จ่าย, ความเสียหายและราคา, รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้, การละเมิดข้อรับรองและการรับประกัน, หรือการกระทำใดๆของท่าน (รวมถึงการกระทำโดยประมาทและการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย), และจากข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงทั้งหลายและการใช้เว็บไซท์นี้ของท่านในทุกกรณี อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงสหประชาชาติเรื่องสัญญาเนื่องด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ และท่านจะต้องยอมอยู่ใต้เขตอำนาจศาลของประเทศสิงคโปร์โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้กับ เว็บไซท์ของ Tiger Balm ประเทศไทย (“เว็บไซท์”) ซึ่งดูแลรักษาโดย Haw Par Healthcare Limited (“เอชพีเอช”) ในการใช้และเข้ามาสู่เว็บไซท์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงในเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนบุคคล”) หากท่านไม่ตกลงในข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขอความกรุณาอย่าใช้เว็บไซท์นี้

ข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะถูกแจ้งไว้ในหน้านี้ การใช้เว็บไซท์นี้ของท่านภายหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกแจ้งไว้นั้น จะถือเป็นการแสดงความตกลงในข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่มีการแก้ไข รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น

1. ข้อมูลของท่านที่ถูกรวบรวมโดย เอชพีเอช (HPH) อาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

ก) ข้อมูลใดๆก็ตามที่ท่านใส่ลงในเว็บไซท์หรือให้กับเราในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงทางจดหมายอิเลคโทรนิค)

ข) ข้อมูลจำเพาะบางชนิดที่เกิดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการติดต่อกับเว็บไซท์นี้ ยกตัวอย่างเช่น, “คุกกี้” (cookies) ที่ถูกใช้ในเว็บไซท์นี้ และเอชพีเอช (HPH) ได้รับข้อมูลจำเพาะบางชนิดเมื่อทางเว็บเบร้าเซอร์ (web browser) ของท่านเข้าสู่เว็บไซท์นี้เช่นกัน คุกกี้ (cookies) อาจถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive)ในคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยผ่านทาง เว็บเบร้าเซอร์ (web browser) เพื่อที่จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านจดจำการค้นหา, ลักษณะ, และข้อมูลอื่นๆ

ค) ไอพี แอดเดรส (IP Address), ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, การตั้งค่าของผู้ใช้, และกิจกรรมของท่านในขณะที่อยู่ที่เว็บไซท์ของเรา

2. ท่านตกลงให้เราทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับท่าน และท่านตกลงว่า เอชพีเอช (HPH)  อาจทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผุ้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆได้

3. เอชพีเอช (HPH) อาจแสดงบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าการแสดงดังกล่าวนั้นเป็นการเหมาะสม เพื่อการปฎิบัติตามกฎหมาย, บังคับหรือใช้กับข้อตกลงการใช้นี้หรือสัญญาอื่นๆ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ, ทรัพย์สิน, หรือความปลอดภัยของ เอชพีเอช (HPH) , ผู้ใช้, และบุคคลอื่นๆ

4. ท่านตกลงที่จะป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่าน (password) และคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการไม่ได้รับอนุญาตและจะทำการลงชื่อออก (sign off) เมื่อท่านไม่ได้เข้าใช้เว็บไซท์แล้ว

5. เว็บไซท์นี้อาจมีการโฆษณาของบุคคลที่สามหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์อื่น ซึ่งอาจมีการใช้ คุกกี้ (cookies)หรือเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านเพื่อตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเหล่านั้นและเพื่อปรับปรุงลักษณะของเนื้อหาโฆษณานั้น  เอชพีเอช (HPH) ไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุม คุกกี้ (cookies) และการปฎิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลของการโฆษณาและเว็บไซท์ของบุคคลที่สาม หรือคุณสมบัติอื่นๆที่บุคคลที่สามเหล่านั้นจะใช้ได้ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ใช้กับโฆษณาและเว็บไซท์ของบุคคลที่สามดังกล่าวมา ได้โปรดติดต่อบุคคลเหล่านั้นโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล

6. เว็บไซท์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์ภายนอก ซึ่งการป้องกันข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลอาจจะแตกต่างจากที่ระบุไว้ในเว็บไซท์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือการปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซท์เหล่านั้น และเราสนับสนุนให้ท่านทำการศึกษาการแจ้งประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซท์เหล่านั้น

7. นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและการใช้เว็บไซท์นี้ของท่านในทุกกรณี อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และท่านจะต้องยอมอยู่ใต้เขตอำนาจศาลของประเทศสิงคโปร์โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้